Gebeden

 

 

Ochtendgebedje voor kinderen

 

 

Goede morgen lieve Jezus,
Nu het zonnetje weer schijnt,
Nu de sterren zijn verdwenen
En het maantje ook verdwijnt,
Nu wil ik niet langer slapen,
Nee, ik klauter uit mijn bed
En ik bid op bei mijn knieŽn,
Heel aandachtig dit gebed:

Eerst wil ik eten gaan
En zo mijn kracht vermeren,
Dan wil ik heel de dag
Mijn lieve ouders eren.
Ook wil ik vlijtig zijn
En al mijn lesjes leren,
Want zo groeien uit kleutertjes
De grote dames en heren.

 

Avondgebedje voor kinderen

 

 

Ik ga slapen, Lieve Heer
Zie goedgunstig op mij neer;
Als ik zonden heb bedreven,
Ach, wilt Gij mij dan vergeven?
Iedere avond bid ik trouw
Zo mijn oefening van berouw:
Kinderen die dit niet vergeten,
Slapen met een rein geweten

 

Een ander avondgebedje voor kinderen

 

 

Lieve Jezus, ik ga slapen
En ik zeg U: goedenacht.
Ik zal niet bang zijn in het donker,
Want mijn engel houdt de wacht

 

 

 

Tot de Engelbewaarder

 

 

Lieve heilige Engelbewaarder,
Die mij altijd vergezelt,
Op het brugje langs het water,
Op de paadjes in het veld,
U wil ik eerbiedig groeten,
Want Gij volgt mij op de voeten.

Wil mij alstublieft bewaren,
Waar ter wereld of ik ga,
Voor de duizenden gevaren,
Die ik zelf niet eens versta;
Wil mij naar de hemel leiden,
Want daar wacht ons Jezus beiden.

 

Tot de heilige aartsengel Michael

 

 

Heilige Engel Sint Michiel,
bewaar mijn lichaam en mijn ziel,
bewaar daarbij mijn huis en goed.
Roep me morgen vroeg met spoed,
niet te vroeg en niet te laat,
als de klok .. uren slaat.

Voor het eten

 

 

Lieve Jezus,
Dank U voor dit eten.
Zegen ons allen.
Houd ons af van het kwaad.
Leid en begeleid ons,
Op alle wegen.
Amen.

 

 

Gebedjes voor mijn ouders:

 

Goede Jezus,
Zegen vader en moeder,
zij hebben mij het leven gegeven,
zij hebben mij U leren kennen,
zij zorgen iedere dag voor mij,
zij helpen mij groot te worden.
Jezus, dank U voor mijn goede ouders.

Goede Jezus,
uw liefde voel ik het meest
in alles wat mijn ouders voor mij doen,
het mooie huis waarin ik woon, de kleren die ik draag,
het eten van elke dag op tafel en alles wat ik krijg.
Bewaar hen en zegen hen,
maak dat zij altijd gelukkig zijn.

 

Bidden om bescherming:

 


Heer,als ik buiten speel met vriendjes,
zijn er veel gevaren.
Leer me steeds goed uit te kijken,
wilt U mij bewaren?
Amen.

 

 

Een gebedje voor mensen die honger hebben:

 
God, waarom is er honger?
waarom hebben zij honger en ik niet?
waarom gaan er mensen dood van de honger?
waarom kan niemand er iets aan doen,
waarom zelfs u niet?
Ja, waarom Heer?

 

 

Gebedje als je niets weet te bidden:

 

Lieve God, ze zeggen dat ik moet bidden,

Maar ik weet niet wat ik bedden moet.

Mama zegt: Ik mag met U praten,

als een kind met moeder doet

Jezus u hebt zelf gezegd

Laat de kinderen bij mij komen.

U hebt toen U op aarde was,

kinderen in Uw armen genomen.

 

Lieve Jezus, ik wil bekennen,

Ik doe vaak iets wat niet goed is.

Ik wil graag gehoorzaam wezen,

maar toch gaat het steeds weer mis.

Wilt U mij vergeven?

en leer mij te luisteren naar U, Heer.

Dan is papa ook tevreden,

en glimlacht papa weer.
 

 

Gebedje voor onze engelbewaarder

 

Mijn lieve engel,

bewaar en help mij altijd goed.

God heeft U aan mij gegeven

als een helper in dit leven.

Mocht ik verkeerde wegen gaan,

Haal me daar dan vlug vandaan.

Leid mij veilig aan Uw hand,

Zodat ik niet in moeilijkheden beland.

 

 

Gebedjes uit de Kathechismus

 

 

   

en die ons vroeger geleerd zijn.

 

 

De twaalf artikelen van het geloof


1  Ik geloof in God, de Almachtige Vader,Schepper van hemel en aarde
2  En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer
3  Die ontvangen is van de H.Geest,geboren uit de Maagd Maria
4  Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,is gekruisigd,gestorven en  begraven.
5  Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden
6  Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader
7  Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden
8  Ik geloof in de Heilige Geest
9  De Heilige Katholieke kerk, de gemeenschap van de Heiligen
10 De vergeving van de zonden
11 De verrijzenis van het Lichaam
12  En het eeuwig leven. Amen


 

Onze Vader

 

 

Onze Vader die in de hemel zijt,

 Uw Naam worde geheiligd; Uw Rijk kome,

Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden,

zoals wij ook onze schulden vergeven,

 en leid ons niet in bekoring,

maar behoed ons voor het kwade.

Amen

 

 

Wees gegroet

 

 

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

 

 

Gebed tot de Engelbewaarder

 

Engel van God die mijn bewaarder zijt,

aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd,
verlicht, bewaar,

geleid en bestuur mij. Amen.

 

 

 De tien geboden

 Ik ben de Heer uw God.

 

 

         1. Gij zult geen afgoden vereren maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.

 

          2. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.

3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.

 

 4. Eer uw vader en uw moeder.

 

 5. Gij zult niet doden.

 

 6. Gij zult geen onkuisheid doen.

 

 7. Gij zult niet stelen.

 

 8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.

 

 9. Gij zult geen onkuisheid begeren.

 

10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.

 

Oefening van het geloof

 


Mijn heer, mijn God.

 Ik geloof dat Zij gijt een God in drie personen

de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;

dat God de Zoon voor ons mens is geworden en aan het kruis gestorven;

dat Gij het goede loont en het kwade straft;

 ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige.kerk ons leert.

Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd,

die alles weet en waarheid spreekt.

 Heer vermeerder mijn geloof!

 

 

Oefening van hoop

 

Oneindig goede God, ik hoop,

door alle verdiensten van Jezus Christus,

van U te verkrijgen: de eeuwige zaligheid en alle genaden,

die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen,

omdat Gij het hebt beloofd,die Almchtig zijt,

oneindig goed voor ons en getrouw in Uw beloften.

Heer, versterk mijn hoop!

 Oefening van Liefde


God van liefde, ik bemin U boven alles uit geheel mijn hart,

omdat Gij oneindig goed en beminnelijk zijt.

Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mijzelf.

Heer, geef mij steeds meer liefde!

 


Oefening van Berouw

 


Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden,

omdat ik Uw straffen hebt verdiend; maar vooral,

omdat ik U, mijn grootste weldoener en hoogste goed,

heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof,

 met de hulp van Uw genade,

mijn leven te beteren en niet meer te zondigen.

Heer,wees mij zondaar genadig!

 

 

Eer aan de Vader

 


Eer aan de Vader,

de Zoon en de Heilige Geest.

Zoals het was in het begin en nu,

 en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Amen

 


De Engels des Heren

 


De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
En Zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet...
Zie de dienstmaagd des Heren
Mij geschiede naar Uw woord
Wees gegroet...
En het Woord is vlees geworden

En Het heeft onder ons gewoond
Wees gegroet....
Bid voor ons, Heilige Moeder van God
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden: Heer wij hebben door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U:
stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis
gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus, onze Heer. Amen

 

 

God,

 


Gij schenkt uw Kerk gaven uit de hemel;
bewaar in haar de genade die Gij gegeven hebt.

Geef dat de Heilige Geest
die over ons is gekomen
zich steeds sterker in ons doet gevoelen,

en laat dit geestelijk voedsel
ons ten goede komen
bij onze voortgang
op de weg der verlossing.

Door onze Heer Jezus Christus,
uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God,
door alle eeuwen der eeuwen.

Amen

 

 

Voor kinderen

 

Bidden wat is dat?

Als je aan het bidden bent dan praat je eigenlijk met God.
Bidden kun je overal doen, zelfs zonder je handen te vouwen.
Je kunt hardop bidden maar ook in je gedachten, God hoort je altijd!
Soms maak je iets mee, wat heel moeilijk is, of er is iets waar je met
niemand over kunt praten. Dan is het heel fijn dat je toch kunt bidden,
praten met God, of Jezus dus.
Jezus is dan eigenlijk je Grote Vriend.

 

 

Kindergebedje

 

Ik ga slapen ik ben moe

Sluit mijn beide oogjes toe

Here houd ook deze nacht

over mij getrouw de wacht

 

Boze dat ik heb gedaan

zie het here toch niet aan

schoon mijn zonden vele zijn

maak om Jezus wil mij rein

 

Zorg voor arme kinderen Her

en herstel de zieken weer

Ja, voor alle mensen saam

bid ik U kin Jezus naam

 

Doe mij dankbaar en gezond

opstaan in de morgenstond

als'k mijn oogjes open doe

straalt Uw zon mij vriend'lijk toe.

 

Dank u

Dank U, lieve Jezus,
ik vind het toch zo fijn
dat U voor alle kinderen
de grootste Vriend wilt zijn.