Nederlandse Antillen

De Nederlandse Antillen (Papiaments: Antias Hulandes, Spaans: Antillas Neerlandesas, Engels: Netherlands Antilles) zijn een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit vijf eilanden in de Caraïbische Zee behorende tot twee eilandengroepen van de Kleine Antillen. De totale landoppervlakte is ongeveer 800 km², terwijl het aantal inwoners ongeveer 180.870 bedraagt (1 januari 2004). De bevolkingsdichtheid ligt daarmee rond de 203 inwoners per km². De hoofdstad en tevens verreweg de grootste stad van de Nederlandse Antillen is Willemstad op het eiland Curaçao.


Geschiedenis
De eilanden werden aan het eind van de 15e eeuw ontdekt door Alonso de Ojeda en in 1634 door de West-Indische Compagnie op de Spanjaarden veroverd. In de loop der tijden zijn de eilanden enige malen in handen geweest van andere Europese mogendheden en hebben zij - in wisselende samenstellingen - verschillende bestuursvormen gekend. Aan deze koloniale status kwam een eind toen op 15 december 1954 het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden na acht jaar onderhandelen ondertekend werd door Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Op 25 november 1975 werd Suriname een onafhankelijke staat en bestond het Koninkrijk der Nederlanden uit Nederland en de Nederlandse Antillen.

Per 1 januari 1986 verwierf Aruba de status aparte. Dit hield in dat Aruba de status van Land binnen het Koninkrijk verkreeg. Tegelijk is afgesproken dat Aruba op 1 januari 1996 onafhankelijk zou worden. In 1994 is, op verzoek van Aruba, het vooruitzicht op onafhankelijkheid voor Aruba geschrapt.

Op 2 november 2006 is er een akkoord gesloten tussen Nederland, Curaçao en Sint Maarten, waarbij die eilanden een status aparte binnen het Koninkrijk krijgen vergelijkbaar met Aruba. Eerder waren al afspraken gemaakt waarbij Saba, Sint Eustatius en Bonaire Nederlandse gemeenten worden met een burgemeester, wethouders en een gemeenteraad. Nederlandse wetgeving zal daar in de plaats komen van de Antilliaanse. De mensen daar mogen stemmen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Curaçao en Sint Maarten behouden hun eigen wetgeving. Er komt een gemeenschappelijk hof van justitie voor Nederland, Curaçao en Sint Maarten. Nederland neemt de schulden van de Antillen (2,5 miljard euro) over. In ruil daarvoor mogen de eilanden geen leningen meer afsluiten. De Nederlandse Antillen zal als Land binnen het Koninkrijk op 1 juli 2007 worden ontbonden.


Eilandgebieden

Nederlandse Antillen (bron: CIA)De Nederlandse Antillen omvatten vijf eilandgebieden:

Bonaire
Curaçao
Saba
Sint Eustatius
Sint Maarten
Bonaire en Curaçao behoren tot de Benedenwindse eilanden en liggen voor de kust van Zuid-Amerika (Venezuela). De overige drie eilanden behoren tot de Bovenwindse eilanden en liggen ten oosten van Puerto Rico.

Het eilandgebied Sint Maarten omvat alleen de zuidelijke helft van het gelijknamige eiland Sint Maarten. De noordelijke helft daarvan behoort tot het Franse overzeese departement Guadeloupe.

Tot de Nederlandse Antillen behoren ook enkele kleinere eilanden:

Klein Bonaire (eilandgebied Bonaire)
Klein Curaçao (eilandgebied Curaçao)
Green Island (eilandgebied Saba).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevolking
Curaçao is het grootste en bevolkingsrijkste eiland van de Nederlandse Antillen. Bonaire is het tweede grootste en dunst bevolkte eiland. Op Sint Maarten valt het hoge aantal buitenlanders (inwoners met een andere dan de Nederlandse nationaliteit) op: 49% van de bevolking komt van elders. Op alle eilanden werken veel arbeiders uit de regio: op de Bovenwindse eilanden zijn ze veelal afkomstig van Haïti, de Dominicaanse Republiek en Puerto Rico, op de Benedenwindse eilanden komen ze vooral uit Venezuela.

 

Algemene statistieken per eiland
Gebied Oppervlakte Inwoneraantal Bev.dichtheid  
Bonaire 288 10.185 35  
Curaçao 444 133.644 301  
Saba 13 1424 88  
Sint Eustatius 21 2498 119  
Sint Maarten 34 33.119 974  
NL ANTILLEN 800 180.870 203  

Bron: CBS Nederlandse Antillen, 2004

Talen
De officiële taal van de Nederlandse Antillen is Nederlands. De volkstaal is op de Benedenwindse eilanden het Papiaments, een creooltaal gebaseerd op Portugees of Spaans, met veel Nederlandse en ook Engelse en Franse invloeden. Op de Bovenwindse eilanden is Engels de volkstaal. De scholen waren altijd Nederlandstalig, maar enkele jaren geleden is besloten op de basisscholen het Papiaments en Engels als onderwijstaal in te voeren. De middelbare scholen blijven Nederlandstalig, omdat men gebruikt maakt van hetzelfde Centraal Schriftelijk Eindexamen als in Nederland en omdat veel scholieren na afronding van de middelbare school hoger onderwijs gaan volgen in Nederland.

De Antilliaanse literatuur is voornamelijk geschreven in het Nederlands en Papiaments, voor een klein deel ook in het Engels en Spaans.

Meest gesproken huistaal in procenten van de bevolking
 

Meest gesproken huistaal in procenten van de bevolking
Gebied Papiaments Engels Nederlands Spaans Anders
Bonaire 75 3 9 12 2
Curaçao 81 3 8 4 4
Saba 1 88 2 5 4
Sint Eustatius 2 83 4 6 6
Sint Maarten 2 68 4 13 13
NL ANTILLEN 65 16 7 6 5

Bron: Volkstelling 2001
Religie
De Nederlandse Antillen zijn in overgrote meerderheid rooms-katholiek. Daarnaast zijn er op de Bovenwindse eilanden grote protestantse gemeenschappen (pinkstergemeenten, methodisten, baptisten, zevendedagsadventisten en anglicanen). Op Curaçao en Sint Maarten bestaat daarnaast van oudsher een aanzienlijke joodse gemeenschap. Ook bestaat er op Curaçao een moslimgemeenschap.


Regering
De Koning is hoofd van de Regering van de Nederlandse Antillen; hij wordt als zodanig vertegenwoordigd door de Gouverneur. De Ministers zijn verantwoordelijk aan de Staten.

De regering van de Nederlandse Antillen wordt gevormd door de gouverneur (in vertegenwoordiging van de Koning) en de Raad van Ministers. De Koning benoemt de gouverneur bij Koninklijk Besluit en die benoemt op zijn beurt de ministers.

Traditioneel levert elk eiland van de Nederlandse Antillen bewindspersonen voor de centrale regering. De ministerraad is verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordiging, de Staten van de Nederlandse Antillen (te vergelijken met de Tweede Kamer in Nederland).


Gouverneur
De gouverneur heeft een dubbelfunctie: hij is zowel hoofd van de regering als vertegenwoordiger van het Koningshuis in de Koninkrijksgebieden. Hij is niet verantwoordelijk voor de beslissingen en daden van de regering.

De gouverneur waakt over het algemeen belang van het Koninkrijk en zien erop toe dat door wetgevings- en bestuursorganen in de Nederlandse Antillen geen beslissingen worden genomen die de eenheid van het Koninkrijk kunnen schaden of die in strijd zijn met de bepalingen van het Koninkrijksstatuut of met een internationale regeling. De uitvoerende macht berust bij de gouverneur in samenwerking met de Raad van Ministers.

De gouverneur wordt hierin bijgestaan door een Raad van Advies, die uit ten minste vijf door hem benoemde leden bestaat en die over alle ontwerpen van landsverordeningen, rijkswetten, landsbesluiten houdende algemene maatregelen en dergelijke, advies uitbrengt. De gouverneur is voorzitter van deze raad, maar oefent deze functie alleen uit bij bijzondere gelegenheden. Een ondervoorzitter, benoemd uit de leden van de raad, heeft de leiding van de gewone vergaderingen.


De Staten
Voor de Nederlandse Antillen geldt dat de Staten de bevolking vertegenwoordigen. Zij worden bij algemene verkiezingen voor vier jaar gekozen. De volksvertegenwoordiging van de Nederlandse Antillen bestaat uit 22 leden (Curaçao 14, Bonaire 3, Sint Maarten 3 en Saba en Sint Eustatius elk 1). Samen met de gouverneur vormen zij de wetgevende macht. De volksvertegenwoordiging heeft het recht van amendement, van enquête en van interpellatie. Zij heeft eveneens het recht van initiatief. De landsbegroting dient door haar te worden goedgekeurd.

Eilandgebieden
Elk eilandgebied heeft een eigen bestuur dat bestaat uit de eilandsraad, het bestuurscollege en de gezaghebber. De eilandsraden van Curaçao (21 leden), Bonaire (9 leden), Sint Maarten (11 leden), Saba (5 leden) en Sint Eustatius (5 leden) vertegenwoordigen de bevolking van het eilandgebied. De leden worden voor vier jaar gekozen. Het bestuurscollege en de gezaghebber kunnen worden vergeleken met het college van burgemeester en wethouders in een Nederlandse gemeente. Het bestuurscollege vormt het dagelijks bestuur van het eilandgebied en voert de besluiten van de Eilandsraad uit.


Status binnen de Europese Unie
Binnen de Europese Unie hebben de Nederlandse Antillen de status van landen en gebieden overzee (LGO). Er bestaat een kans dat in ieder geval bij een deel van de Antillen (die nieuw te vormen koninkrijkseilanden bijvoorbeeld) de status gewijzigd zal worden in ultraperifere regio. Naar alle waarschijnlijkheid zal dan ook de euro ingevoerd moeten worden.


Economie
De economie van de Nederlandse Antillen steunt op drie pijlers: het toerisme, de olie en de (financiële) dienstverlening. De invloed en de groei per sector verschilt sterk van eiland tot eiland. De olie-industrie, vervoerssector, havenactiviteiten en financiële dienstverlening zijn essentieel voor de economie van Curaçao. Willemstad heeft de achtste grootste haven ter wereld. De andere grote eilanden hebben zich gespecialiseerd in de toeristische sector. De Antilliaanse economie is hierdoor sterk gericht op het buitenland. Men is voor een groot deel afhankelijk van import. De Nederlandse Antillen zijn geen lid van de Europese Unie, maar ze zijn er wel mee geassocieerd. Dat biedt een aantal handelsvoordelen. De Antilliaanse munt is de Antilliaanse gulden. Deze is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar.

Jaarlijks geeft Nederland hulp aan de Nederlandse Antillen. Deze hulp wordt vooral ingezet voor rechtshandhaving, het onderwijs, de bestuurlijke ontwikkeling en duurzame economische ontwikkeling.

 

Landeninfo per land

 

 

Info ArubaAruba is met haar 193 km2 het kleinste van de Benedenwindse Eilanden. Het tropische klimaat zorgt voor veel zon en een gemiddelde temperatuur van 28 graden. Erg prettig. Zeker doordat een passaatwind hier vaak waait is het goed toeven.

Historische plek De hoofdstad Oranjestad ligt aan de Paardenbaai. Betico Croes is de hoofdstraat van Oranjestad en het belangrijkste winkelcentrum van het eiland. Je vind hier nog enkele koloniale gebouwen, zoals de vuurtoren en de Wilhelminastraat met huizen in oudhollandse stijl. Fort Zoutman is gebouwd als bescherming tegen invallen van zeerovers en ander gespuis die het Caribische gebied onveilig maakten. Het is het oudst bewaard gebleven gebouw op Aruba. Rondom dit fort is Oranjestad ontstaan. De haven is uitgegroeid tot een moderne zeehaven. In de grotten van Fontein zijn Indiaanse rotstekeningen te zien op het plafond.
De Nederlanders hebben natuurlijk ook iets typisch achtergelaten: een molen: in 1962 werden de onderdelen naar Aruba verscheept en hier weer in oorspronkelijke staat herbouwd. Nu kun je er eten in restaurant The Mill.
Aruba heeft een indirecte link met onze haring. Dat klinkt je misschien vreemd in de oren, maar het is echt waar. Met het op Aruba gewonnen zout konden, de Hollanders haring langer bewaren. Bij Palm Beach en Savaneta liggen oude zoutpannen, nu vooral belangrijk als broedplaats voor een groot aantal vogelsoorten.
Strand Het bekendste strand is 'Palm Beach', een bijna twee kilometer lang strand met een zeer rustige zee. Langs dit deel van de kust staan hotels met eigen strand en zwembad. 'Eagle Beach' is een stuk rustiger. De kust loopt steil af waardoor er meer golven zijn. Een strand dat meer geschikt is voor kinderen is 'Baby Beach'.
Natuur Het landschap van Aruba is droog en heuvelachtig met metershoge cactussen, doornige struiken en de opvallende divi divi-bomen of watapana's, die vanwege de passaatwind in één richting wijzen, met hun kruin bijna tegen de grond.
Vlak bij de grotten van Fontein liggen de duinen Prins. De witte duinen liggen tussen rotspartijen. Bij de baai van Andicouri is door het geweld van de branding een soort brug ontstaan in de kalkstenen rotsen.
Gem. temperatuur zomer 29 graden.
Gem. temperatuur winter 27 graden.
Uitgaanstips Restaurants zijn volop te vinden op Aruba. En na het eten van een Argentijnse biefstuk of Thaise maaltijd, kun je je storten in het nachtleven. Er bestaat een bar-hopping tour die je naar de beste plekken van het eiland brengt, zodat je lekker kunt dansen op een Arubaanse beat. Daarnaast zijn er elf casino's.
Watersport Bijna elk hotel heeft duikvoorzieningen en anders zijn ze in de buurt te vinden. Scuba Aruba op Palm Beach en Adventure Diverste vinden op de Cura Cubai zijn duikclubs waar je terecht kunt voor ervaren instrukteurs. Ook S.E.A. Scuba is een ervaren firma.
Snorkelplekjes zijn volop te vinden. Boca Grandi ligt in een baai - dus lekker beschut - aan de noordkust net ten oosten van Seroe Colorado. Erg populair zijn Arashi en Malmok. Deze liggen bij de uiterste noordwestpunt van Aruba. Rondom het eiland krioelt het van de veelkleurige koraalvissen.
Recreatie & diversen Venezolanen voorzien Aruba van verse groenten en fruit. Op Aruba zelf groeit namelijk bijna niets. In de haven van Oranjestad is bijna dagelijks een markt.
Op Aruba kun je talrijke watersporten beoefenen, met als belangrijkste de duiksport en snorkelen. Maar je kunt er ook tennissen, bowlen, diepzeevissen en fietsen. Aruba heeft een 9 holes baan bij San Nicolas met twintig zand- en vijf waterobstakels en een 18-holes golfbaan bij Malmok.

Internet cafe Oranjestad:Café Internet
Internet site www.arubatourism.com

 

 

Info Bonaire
 


Bonaire is het meest oostelijk gelegen eiland van de ABC - Eilanden (Aruba, Curaçao en Bonaire en bevindt zich maar 64 kilometer ten noorden van Venezuela, 80 kilometer van Curaçao en 138 kilometer van Aruba. Het landschap van Bonaire is gevormd door het droge klimaat en de plantengroei bestaat voor een groot deel uit een verschillende soorten cactussen. De zuidwestkant is gemoedelijk en heeft stranden en kalme wateren, aan de noordkant zijn de golven woest en is de kustlijn ruig. Het strand is bedekt met stenen en rotsblokken die veelal glad zijn geworden door het geweld van de oceaan. De vaak krachtige passatwind heeft de 'divi-divi' bomen hier zonderling vervormd.

De hoofdstad Kralendijk is klein, gezellig en biedt een vleugje oud-Hollandse traditie vermengd met een Caribische uitstraling. Tegenover de baai voor de hoofdstad ligt het onbewoonde eilandje Klein Bonaire.

Historische plek Bonaire werd 1499 door Spanjaarden ontdekt. Het eiland werd toen nog bewoond door Arawak-indianen die het 'Bojnay' noemden, wat 'Lage landen' betekent. Op het eiland kun je, net buiten Rincon, 500 jaar oude rotstekeningen en inscripties van de Arawak Indianen bewonderen. Spanje heeft van 1527 tot 1633 geprobeerd om het eiland te koloniseren maar in 1634 namen Nederlanders Bonaire in beslag en vestigden zij hier een militaire basis. De komende 100 jaar werd Bonaire bestuurd door de Verenigde Westindische Compagnie. Zij importeerden slaven en hielden zich bezig met zout-productie, maïsoogst en veeteelt.
Na een korte Engelse bezetting, waarbij Bonaire werd geteisterd door overvallen van Engelse en Franse piraten, kwam het bestuur weer in handen van Nederland. Een ernstige economische recessie eind 19e, begin 20e eeuw dwong veel bewoners van Bonaire te emigreren. Pas in 1950 begon de economie door het toerisme weer een beetje aan te trekken.

Natuur Als gevolg van een vulkanische uitbarsting onder water, die miljoenen jaren geleden heeft plaatsgevonden, is Bonaire de top van een berg met diepe glooiende riffen. Deze riffen zijn vanaf het eiland makkelijk bereikbaar: Je kunt gewoon vanaf de kant een 'shore dive' maken en een onderwaterspectakel bewonderen dat behoort tot één van de mooiste ter wereld.
Het zicht onder water is vaak meer dan 30 meter en de temperatuur gemiddeld 26 graden. De wateren rondom het eiland zijn aangeduid als Marine National Park, wat inhoudt dat er alles aan wordt gedaan om het onderwaterleven zo goed mogelijk te beschermen. Wie duikt betaalt een klein bedrag ($10) ten gunste van het park en draagt zo bij aan het behoud. Het is ten strengste verboden om voor anker te gaan met een boot of koraal te verzamelen. 80 Duik spots worden duidelijk aangegeven, de meesten zijn vanaf de weg langs de kust zichtbaar. Het enige dat je nodig hebt is een huurauto, een buddy en duikspullen om in je eigen tempo het rif te verkennen.

Seizoeninfo Bonaire kent een tropisch klimaat met veel zon en een gemiddelde jaartemperatuur van 28 graden. Het grootste deel van de (ongeveer) 56 centimeter regen dat jaarlijks valt, valt in de maanden oktober tot januari.
Uitgaanstips Je kunt in Kralendijk lekker eten. Of je Hollands (Zeezicht, de Tuin), Frans (Caribbean Point), Caribisch (Shamballa's), Amerikaanse fastfood (Kentucky Fried Chicken) of een combinatie van verschillende soorten gerechten wilt maakt niet uit, je vindt van alles in de hoofdstad. Vrijwel direct aan het water voor Kralendijk zijn de meest populaire uitgaansgelegenheden. Waaronder City Café en Karel's Place die de belangrijkste trekpleisters voor toeristen en locals, op zoek naar gezelligheid, vormen.
Bonaire is echter niet een bestemming waar je speciaal heen moet om uit te gaan, omdat je de populaire plaatsen in één avond eigenlijk wel gezien hebt. Je zult waarschijnlijk dezelfde mensen op dezelfde plek (en elke avond weer) tegenkomen, wat typisch is voor een eiland. Dit heeft uiteraard ook bepaalde charme en kan een zeer gemoedelijke sfeer scheppen. De verschillende (luxe duik-)resorts hebben bijna allemaal een bar en restaurant. Hier vind je in principe voornamelijk Amerikaanse(duik-)toeristen.

Uitgaansprijzen

Biertjes zijn goed te doen.
Recreatie & diversen

Hoewel Bonaire bij uitstek bekend staat als een duik en snorkellocatie, kun je er ook prima windsurfen op de Lac Baai (bij Jibe City of Bonaire's Windsurf Place) of de baai voor Kralingendijk.
Washington Slagbaai National Park, gelegen in het noordwesten van het eiland, is een natuurpark met vogels (190 verschillende soorten!), hagedissen, geiten en iguana's waar je kunt hiken of touren met een auto.
Het Goto-meer is een broedplaats voor flamingo's. Het eiland heeft meer dan 300 kilometer aan paden voor fietsers. Verder wordt aan zee- en 'mangrove'kajakken, vissen en paardrijden gedaan.

Communicatie info Met dank aan (voor infomatie en foto's):
Bonaire Tourist Office
Visseringelaan 24
2288 ER Rijswijk
tel 070 - 3954444
Bonaire VVV
Tourism Corporation Bonaire
Kaya Libertador Simon Bolivar 12
Kralendijk, Bonaire, Ned. Antillen.
tel : (00) 599-7-8322

Noodnummer: 114
Telefoonnr Flamingo Airport: 5660
Taxi standplaats (op het vliegveld): 8100


Openbare telefoon Ja, maar je hebt wel een kaart nodig.
Internet cafe Kralendijk:detuin.com
Postkantoor Ja, in Kralendijk.
Telefoonnummer VVV 070 - 3954444
Internet site InfoBonaire.com

 

 

Info Curaçao
 


Voor een tropische eiland is Curaçao eigenlijk een soort rariteit in het Caribisch gebied. Het is het grootste eiland van de Nederlandse Antillen en heeft aardig omvangrijke toeristische sector, maar het is niet de belangrijkste bron van inkomsten van Curaçao. De economische hoofdrol is weggelegd voor de olieraffinaderijen, hoewel deze met sluiting worden bedreigd.
Veel mensen komen deze richting op om te duiken, want de mogelijkheden om te scubaduiken of te snorkelen zijn hier erg goed.

Historische plek Wie door het landschap rijdt zal direct de oude landhuizen opvallen. Deze huizen hadden vroeger de functie als hoofdgebouw bij vroegere plantages. De eerste plantages ontstonden rond 1660 en werden door de WIC opgericht om schepen te kunnen bevoorraden, terwijl ze daarnaast voedsel moesten leveren voor de militairen, ambtenaren en de slaven die een langere tijd op het eiland door moesten brengen. Na de afschaffing van de slavernij (in 1863) zijn de plantages langzamerhand verdwenen en zijn alleen nog de oude landhuizen overgebleven.
De meeste landhuizen zijn niet geopend voor publiek. Gelukkig zijn er wat uitzonderingen en op afspraak zijn er rondleidingen mogelijk. Het landhuis Knip (17de eeuw) is na een uitgebreide opknapbeurt weer te bezoeken, maar een aanrader is toch wel Groot Santa Martha, dat tegenwoordig in gebruik is als dagverblijf voor gehandicapten die daar souvenirs maken en verkopen.
Strand De mooiste stranden op het eiland zijn de kleinste, waarvan veel in het westelijke deel te vinden zijn. Playa Kalki is een populaire plek voor degenen die wat willen snorkelen, terwijl Boca Grandi een door de eilanders zelf een veel bezochte plaats is.
Een strand waar buiten zand nog iets 'extra' is te vinden is het Sea Aquarium Beach (... moet de naam nog uitgelegd worden?).
Voor privé-baaien moet je entree betalen.
Seizoeninfo Wat kun je voor advies geven over een eiland waar het altijd een graadje of 28 is? Het hele jaar door zijn de weersomstandigheden ideaal om je bleke huidje wat op te bruinen. Gewoon gaan dus.
Hoogseizoen Altijd, maar vooral tussen januari en september.
Gem. temperatuur zomer 28 graden.
Gem. temperatuur winter 28 graden.
Uitgaanstips Groot Davelaar (uit 1865) en Zeelandia (ongeveer uit 1850) zijn allebei omgetoverd tot restaurants. Je kunt deze landhuizen vinden aan de Schottegatweg Oost.
Enkele kilometers ten noordoosten van Willemstad ligt het 18de-eeuwse landhuis Brievengat. Op vrijdag- en zaterdagavond zijn er regelmatig live-optredens en elke laatste zondag van de maand kun je een folkkloristische show zien.
Watersport De beste snorkelplakjes zijn; Playa Kalki, Playa Forti, Boca Hulu, Porto Marine en Blauwbaai.
Recreatie & diversen Maken kinderen deel uit van je reisgezelschap, denk dan eens aan de volgende stranden om je hanndoekje uit te gooien. Playa Forti, Boca Santa Cruz, Daaibooibaai en Blauwbaai.
Handig wanneer je je haar droog wilt houden is het meevaren op een boot waar ze een glazen bodem in hebben gemaakt. Een leuke boottocht kun je bijvoorbeeld naar Klein Curaçao maken, een eilandje ten oosten van (het grote) Curaçao.
Je kunt met de auto over verschillende routes langs de kust gaan rijden. Bij de VVV kun je verschillende routes opvragen, zodat je een rit die je bevalt uit kunt kiezen.

 

 

Info St Maarten
 


Sint Maarten, 'The Friendly Island' is één van die bestemmingen die het predikaat 'droomeiland' zonder meer verdient. Het is het kleinste grondgebied ter wereld dat door twee mogendheden geregeerd wordt. Nadat de Spanjaarden in 1648 waren verdreven besloten 4 Nederlanders en 3 Fransen het eiland te verdelen. De Fransen beheren de noordkant en de Nederlanders de zuidkant van het eiland.
In Philipsburg, de hoofdstad van Nederlands Sint Maarten, vind je de typische Hollandse gezelligheid terug in de 'Voorstraat' en 'Achterstraat', die met elkaar worden verbonden door steegjes. De resten van het meer dan drie eeuwen oude Fort Amsterdam doen wellicht even denken aan onze eigen hoofdstad. Maar ook zijn hier de uitbundige zonnestralen en een warme bries die doen herinneren aan de fantastische stranden en fotogenieke baaien die over het eiland verspreid liggen.
Om van Sint Maarten naar Saint Martin te komen, hoef je alleen maar het een stenen gedenkteken op de weg van Philipsburg naar Marigot te passeren.
Geen grensformaliteiten maar een vriendelijke transformatie van Reuze gezellig naar La Belle Vie. Marigot is de hoofdstad van Frans Saint Martin. Een pittoresk havenstadje met een unieke sfeer dat zich het best laat omschrijven als een mengeling van frivool Mediterraans en spontaan Caribisch. Liefhebbers van culinaire geneugten kunnen hier hun hart ophalen in de vele gourmet restaurants die het Franse gebied rijk is.

Historische plek Het Sint Maarten museum, in Philipsburg, laat de historie en cultuur zien van het eiland en zijn inwoners uit de prehistorisch tijd tot nu.

Strand De echte zonaanbieders komen niets tekort op Sint Maarten. 365 dagen zon per jaar, met af en toe een buitje. Gemiddeld ligt de temperatuur op 27 graden.
Sint Maarten kent 37 stranden met faciliteiten zoals parkeerplaatsen, eetgelegenheden, mogelijkheden tot omkleden en het huren van stoelen en parasols. Slechts enkele stranden hebben een strandwacht.
Eén van de beste surfstranden is Cupecoy Beach, aan de Nederlandse kant ten westen van het vliegveld. Andere belangrijke stranden zijn: Baie Longue (snorkellen), Baie Aux Prunes, Baie Rouge, Grand Case Beach, Friar's Beach, Orient Beach, Le Galion Beach (uitstekend voor kinderen), Oyster Bay en Dawn Beach.
Seizoeninfo Sint Maarten maakt geografisch gezien onderdeel uit van de bovenwindse eilanden. De gemiddelde temperatuur ligt tussen 27-30 graden Celsius. Het 'natte' seizoen valt in de periode juni tot en met november. Dit neemt niet weg dat er gedurende deze maanden volop zon kan zijn; het grootste deel van de dag is het gewoonlijk zonnig, terwijl in de namiddag een kortstondige, heftige regenbui voor verfrissing kan zorgen. Dezelfde periode staat tevens bekend als 'orkaan-seizoen'; de statistieken geven echter aan dat de meeste Caribische eilanden gemiddeld twee tot drie keer per eeuw getroffen worden door een zogenaamde 'hurricane'.
Winterseizoen Van Januari tot en met maart.
Zomerseizoen Van juni tot en met september.
Hoogseizoen De zomermaanden natuurlijk!
Gem. temperatuur zomer 30 graden.
Gem. temperatuur winter 27 graden.
Gem. temperatuur water 25 graden.
Uitgaanstips Op Sint Maarten zijn 18 casino's te vinden aan de Nederlandse kant van het eiland. Veel casino's zijn te vinden in en nabij de toeristische resorts. Je moet 18 zijn om te mogen gokken.
De Studio Seven disco bij de Grand Casino bij Maho Beach is erg populair en sluit pas in de vroege ochtenduren. De Sunset Bar aan het eind van de 'airstrip' op het strand en het News Cafe op 'Airport Road' zijn bars waar het goed toeven is.
Watersport Parasailen, waterskiën, windsurfen, zeilen, vissen, duiken, Jet skiën, kayakken, snorkelen zijn enkele voorbeelden van watersport die te doen zijn.
Recreatie & diversen Andere sporten die te doen zijn:
'skydiving', paardrijden, op de mountainbike rondfietsen, berg beklimmen, tennissen, golfen, bowlen en voleyballen.
Daarnaast zijn er op Sint Maarten zo'n 500 duty-free winkels te vinden. Deze winkeltjes verkopen juwelen, parfums, handtassen, lederwaren, electronische goederen en kunst.

 

 

Communicatie
Er zijn openbare telefoons waarmee je kunt bellen. Je hebt dan wel in de meeste gevallen een telefoonkaart die je o.a. bij het postkantoor kunt kopen.
Internationale landen code 599
Toeristenbureau in Nederland Antillenhuis: 070 - 3066111Cultuur
Op de Nederlandse Antillen zul je Nederlanders tegenkomen. Nederlanders die op vakantie zijn of 'pensionadas' uit Nederland die op één van de eilanden een nieuwe thuis hebben gevonden. Toch kun je niet zeggen dat de Antillen veel weg hebben van ons landje, het leven is relaxed, de zon schijnt en de temperatuur is aangenaam.
Religie Voornamelijk Rooms Katholiek.
Feestdagen 1 januari: Nieuwjaarsdag
februari/maart: Carnaval en Aswoensdag
Goede Vrijdag
30 april: Koninginnedag
1 mei: Dag van de Arbeid
Hemelvaartsdag
25 en 26 december: Kerstmis
Vaste gebruiken en gewoonten Op de eilanden vind je nog altijd Nederlandse gebruiken terug, hoewel langzaam maar zeker Amerikaanse invloeden sterker worden. Topless zonnebaden is niet aan te raden en wordt (in principe) niet gedaan.Eten en drinken
De restaurants serveren vooral Caribische gerechten. In het bijzonder aan te raden zijn de verschillende soorten smakelijke, verse vis en krab. Je kunt echter ook internationaal getinte restaurants vinden die alles van Hollands tot Frans, of Chinees en Indonesische maaltijden opdienen.
Specialiteiten Verse vis zelf op een grilletje bakken in de buitenlucht.
Fooi Hoewel een service 'fee' van 10% soms al opgenomen is in de rekening kun je standaard het beste altijd fooi geven.Geld
Je kunt op vele plaatsen op de eilanden met een Nederlandse bankpas pinnen. De prijzen op de Nederlandse Antillen zijn hoger dan in Nederland. Met name artikelen die van ver komen (je kunt bijvoorbeeld Hollandse koffie en pindakaas kopen in de supermarkt) kosten wel wat. Producten geïmporteerd vanuit Zuid Amerika of verbouwd op het desbetreffende eiland zelf zijn een stuk goedkoper.
Munteenheid Antilliaanse gulden (ANG) = 100 cent.
Openingstijden banken Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 16.30.Grensformaliteiten
Je kunt met een Nederlands paspoort de Antillen bezoeken. Je hebt geen visum nodig.
Departure tax van de vliegvelden is 10 Antilliaanse gulden.

 

Infrastructuur
De Antillen zijn te bereiken per vliegtuig of per boot. Door hun ligging doen veel cruises in het Caribisch gebied één of meer van de eilanden aan, naast andere eilanden zoals de Bahama's, etc. Tussen de eilanden varen ferry's en vliegen geregeld toestellen van de ALM, zodat je gemakkelijk een bezoek aan meerdere eilanden kan combineren.
Vooral op de grotere eilanden is het prettig om een auto te huren. De wegen zijn niet slecht, alleen gedurende, vlak na regens én op afgelegen terrein zul je een jeep nodig hebben.Je kunt op de meeste plaatsen ook fietsen en moterfietsen huren.
Openbaar vervoer Ja, er rijden bussen en taxi's.
Geldigheid rijbewijs Een Nederlands rijbewijs is geldig.
max toegestane alcohol promillage 0,5Weer en klimaat
Lekker! Dat is het weer op de Antillen. Het tropisch klimaat wordt verzacht door de zeewind die de hele dag door te voelen is. De temperatuur blijft gedurende het jaar schommelen rond 27 graden. De eilanden Saba, St. Maarten en St Eustachius liggen binnen de 'hurricane zone' en kunnen gedurende de maanden juli tot oktober te maken krijgen met harde winden en zelfs een orkaan op z'n tijd. Bonaire en Curaçao worden zelden bedreigd.
Klimaattype Tropisch Maritiem.
Gem. temp. zomer 26 - 28 graden.
Gem. temp. winter 26 - 28 graden.
Gem. neerslag in mm. ± 6000 mm per jaar.
RegenSeizoen Van oktober tot december.

 

 

Links

Centrale Overheid van de Nederlandse Antillen - Welkom

Nederlandse antillen - Startkabel.nl